RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.10.2012 z powodu:
Informacja nieaktualna

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STANOWISKO SEKRETARKI

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Sekretarki w Kancelarii Biura Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”
w Nowej Soli
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

a) Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
c) Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
d) Wykształcenie minimum średnie.
e) Udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.
f) Znajomość obiegu dokumentów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin i związków międzygminnych.
g) Umiejętność interpretacji zapisów ustaw.
h) Posiadanie czynnego prawo jazdy kategorii „B”.
i) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, znajomość obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.


3. Zakre:s wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Organizowanie i prowadzenie dokumentacji pracy Przewodniczącego Zarządu, Zarządu oraz Zgromadzenia Związku,
b) organizowanie współpracy Przewodniczącego Zarządu ze Zgromadzeniem i Komisjami powołanymi przez Zgromadzenie,
c) Obsługa Sekretariatu Biura Związku, w tym również korespondencji wpływającej i wychodzącej,
d) Prowadzenie Zbioru Zarządzeń Zarządu i Zgromadzenia oraz przekazywanie ich do realizacji właściwym referatom Biura, przesyłanie uchwał do nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym i BIP,
e) Obsługa i znajomość obiegu dokumentów zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej
f) Organizacja przyjmowania mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu,
g) Organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Zgromadzenia,
h) Obsługa urządzeń biurowych, centrali telefonicznej i telefax,

4. Wymagane dokumenty:

a) Oferta z wnioskiem o zatrudnienie.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy –wzór dostępny na stronach internetowych.
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
e) Oświadczenie o niekaralności.
f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
g) Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
h) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Związku Międzygminnego „EKO- PRZYSZŁOŚĆ” Nowa Sól na adres: ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól z dopiskiem: „Oferta pracy – Sekretarka” w terminie do dnia 15 października 2012 r. w pok. Nr 205
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne i / lub testy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (www.bip.eko-przyszlosc.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. M. J. Piłsudskiego 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego ‘EKO – PRZYSZŁOŚĆ”

Grzegorz WiaterOpublikował: Andrzej Petreczko
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Grzegorz Wiater
Dokument z dnia: 05.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 757
Wersja do druku